บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด เป็นบริษัทไทย ที่ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยผู้ประกอบการ ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จ โดยการให้การสนับสนุนด้านการเงิน และให้คำปรึกษาแก่
- ธุรกิจที่มีศักยภาพซึ่งกำลังขยายกิจการ
- ผู้ประกอบการและ/หรือผู้บริหารมืออาชีพ ในการซื้อหรือควบกิจการ...
 โดยทั่วไปบริษัทฯจะไม่ถือหุ้นส่วนใหญ่ในกิจการที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน และจะไม่เข้าร่วมบริหารงาน แต่จะให้คำแนะนำในระดับกลยุทธ์และนโยบาย เพราะบริษัทฯเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ ในกิจการน่าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารและพัฒนา ให้เจริญเติบโต บทบาทที่สำคัญของบริษัทฯ...
 
ทีมผู้บริหาร บริษัท ฯ มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ จึงมีความเข้าใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญตลอดขบวนการ การเจริญเติบโตของธุรกิจ ...